Skip to main content

Rasspecifik avelsstrategi


Rasspecifik avelsstrategi (RAS) är handlingsplan för avel inom varje specifik hundras. Strategin beskriver både starka sidor som problem som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Svenska Kelpieklubben och andra rasklubbar samt specialklubbar arbetar tillsammans med Svenska Kennelklubben för att ta fram strategier för aveln. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.