Svenska Kelpieklubben


Klubben startades 1976 med namnet Avelsföreningen för Australiska Vallhundar (AfAV) som bytte namn till Svenska Kelpie & Cattle Dog klubben. Hösten 2006 begärde Cattle Dog ägarna utträde ur klubben och i samband med detta bytte klubben namn till Svenska Kelpieklubben.

Svenska Kelpieklubben har omkring 450 medlemmar. Geografiskt har klubben delat in Sverige i lokala aktivitetsområden. Lokalområdena bedriver verksamheter såsom lydnadstävlingar, utställningar, MH/MT, vallanlagstest med mera.

Svenska Kelpieklubbens uppdrag är att verkställa SBKs delegerade avelsansvar för rasen. Väcka intresse för och främja aveln av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt bevara och utveckla dess vall- och bruksegenskaper. Utbilda hundägare samt sprida kunskap om hundens rätta vård och fostran. Stimulera till och arrangera prov, tävlingar och utställningar. Företräda hundägarintressen och verka för en god hundhållning och en förbättrad djursjukvård. Sist men inte minst ska klubben fullfölja de uppgifter som åligger SBK i egenskap av specialklubb inom SKK, frivillig försvarsorganisation och medlemsorganisation i Studiefrämjandet.

För att klara dessa uppgifter ska verksamheten bland annat:
  • Tillvarata den kynologiska forskningen i syfte att utveckla instrument för avelsuppföljning och ställa relevanta krav som gör det möjligt att målstyra aveln.

  • Föra register för att sammanställa och publicera uppgifter från exteriör- och mentalbeskrivningar, korningar, bruksprov, utställningar mm.
  • Svara för avelsrådgivning för rasen.

  • Utbilda medlemmar i klubben till hundbeskrivare, utställningsdomare, föreningsfunktionärer m.m.

  • Anordna kurser och diskussioner i genetik, avelsfrågor och andra ämnen inom ramen för klubbens målsättning.

  • Anordna exteriörbeskrivningar, korningar, mentalbeskrivningar.

  • Samarbeta med förbundsstyrelsen, övriga rasklubbar, distrikt och lokalklubbar för en ändamålsenligt bedriven avel för rasen.

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben